Az Egri Református Gyülekezet Honlapja

ProgramajánlóLelkipásztori köszöntő, Húsvét szent ünnepében (2020)
-Nagycsütörtök estéjén-
Olvasandó: Máté Ev. 26,17-29.


„Mondom nektek: nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig,
amelyen majd újat iszom veletek Atyám Országában.” (29.vers.)

Kedves Gondnok Úr! Kedves Presbiter Testvérek! Kedves Gyülekezeti Tagok!


Nagy szeretettel köszönök be kedves hajlékaitokba ezen a szent ünnepen.

Fájdalmasan örömteli ez a most közelgő Húsvét. Hiányzik a közösség, üres a templom, üres a Kálvin Ház nagyterme, holott minden év Nagycsütörtök délutánján együtt szoktunk ünnepelni és együtt vesszük magunkhoz Krisztus megtört testének jegyeit, a kenyeret és a bort.

 El kell fogadnunk mégis alázattal és türelemmel Isten kezéből ezt a mostani állapotot. Abban bízva, hogy egyszer újra együtt lehetünk és örömmel ölelkezhetünk össze a nagy megpróbáltatás után.

Az első nagy üzenete ennek az Igének az, hogy Jézus az Utolsó Vacsora alkalmával, vette a kenyeret és a bort és adta a tanítványainak e szavakkal: „vegyétek egyétek…” „igyatok ebből mindnyájan.”

Ő Maga fűz ehhez a vendégséghez fontos tanítást: „ ez az én vérem, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” Az eredeti görög szó (pollón) valóban így fordítandó: sokakért. De ez hatalmas tömeget, meghatározhatatlan számú embersereget is jelent egyszersmind. Tehát úgy kell értenünk, hogy mindenkiért történik majd az Ő áldozata, amelyet a kenyér megtörésével és a bor adásával szimbolizál. Senki nem marad ki ebből Jézus szándéka szerint. Hogy mégis csak „sokak” és nem mindenki számára érvényes, abban benne van az, hogy nem mindenkinek kell Jézus áldozata. Ebben az ember szabadsága, az elutasítás lehetősége fogalmazódik meg. Mégis hangsúlyos, hogy Jézus senkit nem hagyott ki. Felszabadító ebben az üzenetben, hogy minden bűnünk bocsánatára történt. El van engedve minden adósság, nem terhel bennünket semmi.

Jó lenne, ha ezt megértenénk és örömmel ünnepelhetnénk.

Amikor Jézus az Ő elárulásáról beszélt ( közületek egy el fog árulni engem), akkor a tanítványok egymás után kérdezték: „ talán csak nem én?” Őszinte volt a megnyilvánulásuk. Úgy tekintettek magukra, hogy bizony képesnek érezték magukat erre és nagyon elszomorodtak. Volt önkritikájuk és ennek hangot is adtak. Nem burkolództak be a tökéletesség köntösébe. Fontos, hogy ne csak a másik ember, hanem saját magunk bűnre és rosszra való hajlandóságunkat is meglássuk. Mindez a megnyert bűnbocsánatnak nem a feltétele, hanem az elengedhetetlen következménye.

Végül azt az ígéretet kapják (kapjuk) a tanítványok, hogy nem iszik velük többet Jézus a szőlőnek terméséből addig a napig, amelyen majd újat iszik velük(velünk) az Atyának Országában.

Érdemes meglátni és megérteni a különbséget. Nem azt mondja Jézus, hogy azon a napon majd újra iszom veletek, hanem „újat” iszom veletek. Az „újra” azt jelentené, hogy majd odafent az Atya házában ugyanúgy isszuk együtt a földi szőlő termését, ahogy most idelent. Ez azonban lehetetlen. Ott nem lesz szükségünk ételre, italra. Az „újat” kifejezés előre mutat, a mennyei távlatokba! Jézus sokszor beszél az „új”- ról. Például: „új bort nem töltenek régi tömlőbe.”

Ez a görög fogalom (kájnósz), olyan újat jelent, amilyen még nem volt. Olyan új valami, ami ismeretlen, még nem volt használatban. Olyan valaminek az előállásáról van szó, amely minden emberi képzeletet felülmúl. Ezért szokatlan, váratlan és meglepő az ember számára. Amikor tehát Jézus erről az „újat ivásról” beszél, akkor az üdvösség örömének újdonságát érti alatta.

Olyan végnélküli ünnep és örvendezés vár ránk, amelyről nincs földi képzeletünk.

Kedves Testvérek!

A megbocsátás felszabadító érzésével és az örök élet ígéretével küzdjük meg az előttünk álló életszakaszt abban a reménységben, hogy mienk Isten ígérete és gyermekeinké!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok Kedves Mindnyájuknak békés, meghitt, reményteljes ünnepet !

Tisztelettel és szeretettel:

Tóth Imre lelkipásztor

 


 

 

 

Lelkipásztori üzenet / I g e m a g y a r á z a t
 2020. március 25. Bibliaóra helyett
 Szeretettel: Tóth Imre lp.
 Olvasandó: Lukács Evangéliuma 19, 28-40.
 Kedves Testvérek!Jézus jeruzsálemi bevonulásáról olvasunk. Sokszor vonult már be, de így még soha. Ez volt az utolsó, a végső „menetelése”. Ez a mostani annyiban más, hogy a végtelen szenvedés útjára lép. Mit jelent ez nekünk, ma élő embereknek? Hiszen az látszik, hogy a mai emberiség is a szenvedés útján halad. Világméretű bajok pusztítanak. Jézusnak ez az útja azt jelenti, hogy szenved miattunk, helyettünk és értünk. De jelent még valamit. Velünk is szenved. Ő mondja a példázatában: ha valami jót tettetek a kicsinyekkel velem tettétek, ha nem, akkor velem nem cselekedtétek meg. A mi bajunkat, szenvedésünket sajátjának érzi. Vigyázat! Nem egy halandó embertárs szolidáris veled, hanem az Isten Maga. Neki fáj minden kín, minden elmúlás, minden lehanyatlás. Nagy vigasztalás van ebben, ha szenvednünk kell, vagy elmennünk ebből a földi világból.

Szokatlan módon, most ez egyszer engedi Jézus magát ünnepeltetni. Persze ezt is nagyon szerényen és visszafogottan. Sok ember szereti a feltűnést, az ünneplést, a reflektorfényben való forgolódást. A legnagyobbak viszolyognak ettől. Az, hogy Jézus ezt engedi és eltűri, egyetlen oka van. Szeretné, ha kiderülne, nem úgy jön ahogy várják és nem azt fogja tenni, amit tőle várnak. Másfelől, megengedő akarata az ünneplésre teljesen érthető, hiszen Ő a világ Ura. A Menny és Föld diadalmas királya ne kapná meg egyedül azt, amit méltán érdemel?

Zakariás próféta arról énekel, hogy amikor megérkezik a Messiás, akkor „megveti majd lábát azon a napon az Olajfák hegyén”. (Zak.14,4.).

Majd így folytatja: „Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név” (Zak.14,9.). Elfogadja a kiáltást, az üdvözlést, dicsőséges tetteinek hirdetését emberi szájak által. Az ellenség táborából kérik Őt, hogy csitítsa el a tanítványait. Jézus azonban ezt mondja: „Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Luk,19,40.).

Nekünk is ezt kell tennünk: magasztalni, üdvözölni, éljenezni azt, Aki üdvösségünkre érkezik.

Két tanítványt bíz meg Jézus a feladattal. Hozzák el a szomszédos faluból a szamarat és annak csikóját. Szájukba adja a mondanivalót is, arra az esetre, ha a gazda nem értené, hogy miért viszik el az állatokat. Erre szükség is volt, mert az állat gazdája megkérdezte: „miért oldjátok el a szamárcsikót?” Ezt válaszolták a tanítványok: „mert, az Úrnak van szüksége rá.” Nincs ugyan leírva, de egyértelmű, hogy a gazda örömmel adta jószágait az Úr számára. Ez a jelentéktelennek tűnő mozzanat egyet igazol, hogy vannak Jézusnak rejtett tanítványai. Hiszem és vallom, hogy nem csak annyi követője van a mi Urunknak, akikről tudunk, akiket látunk. Ez a mai félelmetes helyzet pedig, növelheti a tanítványok számát. Hiszen Isten minden rosszat a javunkra tud fordítani.

Szamárcsikón vonul be Jézus Jeruzsálembe. Zakariás próféta ezt is megjövendölte: „Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán” (Zak. 9,9.). Ez a lomha állat fogja Jézust Jeruzsálemig cipelni. Nem tüzes paripa kellett, hanem a békesség szimbóluma, a szamár. Jézus nem emberek, nem fejedelemségek, nem politikai pártok ellen akar harcolni, hanem a bűn és halál ellen indul útra. Egyetlen vezér sem érkezett ilyen alázattal, mint Ő. Politikai messiást várnak, társadalmi átrendeződést óhajtanak, de Ő a szívek megváltoztatására jött. Ezt fejezi ki jövetelének mikéntje. A világ Ura még arra is ügyel, hogy a csikó ne legyen elválasztva anyjától. Micsoda tapintat van ebben a jézusi parancsban.

A kiáltás, amelyet teli torokból küldenek felé, üdvözlésnek hat. „Hozsánna… áldott a király, aki az Úr nevében jön” (Mk.21,9 és Luk.19,38.). A valóság azonban az, hogy a „hozsánna” egy nagy segélykiáltás. Így lehetne és kellene fordítani: Urunk segíts! Urunk segíts most!

Mindenki érzi, hogy nagy események jönnek, fordul a világ szekere, de nem tudják merre és hogyan. Az üdvözlés egyben könyörgés. Érzik az akkori emberek, hogy jöhet ítélet, világégés, nagy pusztulás, nagy átrendeződés és ráadásul nem úgy, ahogy ők gondolják. És ebben a bizonytalan várakozásban szakad ki mellükből a kiáltás.

 Mi tudjuk, hogy jött is az ítélet (Kr.u.70.), Jeruzsálem elpusztult, az ősi templom rommá lett. Egy német történész véleménye ez: a világtörténet egyben világítélet.

Mi is érezzük ma. Hatalmas fordulat áll be az emberiség életében. Minden változik, talán soha többé nem lesz olyan az életünk, mint volt, ha egyáltalán megmarad.

Meg kell tanulnunk kiáltani! Egyetlen szót: hozsánna! Vagyis: Urunk segíts most!

Ennek az ideje jött el, ha eddig úgy gondoltuk,hogy Isten nélkül jutunk valamire.A 239. ének verseivel kérjük ezt:


 „Úr Jézus hozzád kiáltok, Ó, halld meg esdeklésem:
 Tetőled kegyelmet várok, Ne hagyj kétségbe esnem!
 Az igaz hitet kívánom, Ó, adjad azt énnékem:
 Néked élnem, Mindennek használnom, Szent Igédet követnem.
 
 Nagy harcban, ellenkezésben Te segélj meg Istenem!
 Csak a te nagy kegyelmedben van nyugtom és védelmem.
 Ha kísértet jő, védelmezz: Szent kezed megsegítsen.
 Meg ne ejtsen, Ami kárt szerezhet: Tudom: nem hagysz elvesznem.”


 Ámen
 

 


 

L e l k i p á s z t o r i    ü z e n e t:

 

 A  27. Zsoltár  első  három  versével  szeretném  köszönteni  és  erősíteni  a  kedves  testvéreket:

 

                                            „Világosságom és  segítségem  az Úr, kitől  félnék?

                                            Életemnek  ereje  az Úr, kitől  rettegnék?

                                            Ha  rám  támadnak  is a gonoszok, szorongató ellenségeim,

                                            hogy  marcangoljanak  engem, majd  megbotlanak és elesnek.

                                            Ha  egy egész  tábor jön is ellenem,, nem  fél a szívem.

                                            Ha  háború  tör  is  rám,  én  akkor  is  bizakodom.”

 

Kedves  Testvérek!  

Szeretném  megvallani, hogy  nem  vagyok  a mai  számítógépes  világ  „gyermeke”. Nem  lógok a  Net-en, mint  oly  sokan  teszik. Nem a világhálón  található információkból, hanem  könyvekből  tájékozódom és munkálkodok.  Nem  érzek  késztetést, hogy  állandóan szerepeljek, írjak, vitázzak  másokkal. Annyi  gondolat, vélemény  van  fönt, hogy  ha valaki ezekbe  beleolvas, még inkább  elbizonytalanodik. Rengeteg  hamis vélekedés olvasható.  Kinek  higgyek, kinek van igaza, mi az igazság?  Ezek  a kérdések  fogalmazódnak meg bennünk. Csak  egyetlen  egy  fontos felvetésre reagálnék: Némelyek  a  világvégét  prognosztizálják, az utolsó idők  jeleire  mutatnak. Ráadásul  éppen  a  Biblia Igéire  hivatkozva. Kétségtelen, hogy  a  teológia  a  jelen  világkorszakot (görögül:  AIÓN), Jézus  eljövetele óta  utolsónak mondja. Amikor  azonban  Jézust  arról  faggatják, hogy mikor jön el a  vég, akkor nagyon  alázatosan megvallotta, hogy ennek  ismerete nincs a  hatalmában, egyedül az Atya tudja.

Jézus  második  eljövetele  és  a  történelem  lezáródása  lehet  a következő  percben,  100 vagy  1 millió  év  múlva.

 Jó lenne, ha átvennék az okoskodók, a rémhírt  terjesztők, a műveletlen de  lelkes  írogatók  Jézus  alázatát.

A  jelen  helyzetben  szó és  írásböjtöt  is tartani  kellene, beismerve  ezzel, hogy  tudatlanságban  vagyunk és  sokszor több  a hallgatás mint  a beszéd.

Kétségtelenül  komoly  a  helyzet,  sokan  meghalnak Európa  és  világ szerte. Mi  sem  tudjuk, hogy mire  számíthatunk. Egy  francia  atya  azonban  arra hívja  föl a  figyelmet, hogy az ő  országában  évente  40 ezer  ember hal meg  alkoholizmusban, további  70 ezer  dohányzás  miatt  és még  hozzá  teszi  az öngyilkosok  számát.

Ezzel  azonban  nem  sokat  foglalkozunk, -  írja ő.

A  fent  olvasható  Zsoltár  írója  arról  számol  be, hogy ha  olyan  hatalmasok  támadnának is  rá, akikkel  szemben  semmi  esélye  nem  volna, ő  mégis  bizakodik  és  reménykedik, mert az Úr  az ő  ereje  és reménysége. Egy  dolog  miatt  példaképünk  lehet  ez az ismeretlen  embertársunk, mert azt  vallja, hogy  nem  fél. Mi  pedig  nyugodtan áruljuk csak  el, hogy  félünk. Féltjük  életünket,  szeretteinket. Milyen    lenne  azzal  a  hittel  szemlélni  helyzetünket,  sorsunkat, amellyel  a zsoltáríró  testvérünk  tette.

Gárdonyi  Géza  író  zseniálisan  tömörítette  néhány  mondatba  az  emberiség  történelmét:

 

                                 „A  világosság  szülte  az életet. Az  élet  szülte  az  akaratot. Az  akarat  szülte  a bűnt.

                                   A  bűn szülte  a szenvedést. A  szenvedés  szülte  a szeretetet.

 

Majd  így  folytatja:  „Az egyes  ember története csak  az, ami a az emberiségé. Mihelyt  az értelme  megvilágosodik, akarata  belekívánkozik a  homályokba  is. A  bűn mindig  esés. Istentől  való eltávozás. De minden  bűn  mögött  ott  sántikál  a  szigorú arcú  bűnhődés. Előbb-utóbb  eléri  a bűnöst  és  megveri. A  szenvedésből  azonban  egy mennyei virág  fakad: a   s z e r e t e t. Ez a virág  magába  szívja   az  emberi  lelket, s hajlik. És az  Isten is  érte nyúl, s visszaemeli  maga mellé  a Világosságba.”

Nemeshegyi Péter  jezsuita  szerzetes  pedig  az  Evangéliumot summázta  néhány  mondatba:

 

„Van Isten. Szeretet  az  Isten. Velünk  az  Isten.  Hazavár  az Isten.”

Mostani  helyzetünkben,  amikor  nem  tarthatunk  bibliaórát  és  istentiszteletet, ki-ki  otthoni  csendességében  jusson   el  a forráshoz, a  mi  Urunkhoz  és az Ő  Igéihez,  azért hogy  erőt  és  bátorítást  nyerjen!

 

                               Szeretettel  köszöntve  minden kedves  testvéremet!

 

                                                                                                                              Tóth   Imre   lelkipásztor


 

 


 

 


 

 


 

Egyetemes Imahét - Eger, 2018. január

Nap

Helyszín

Igehirdető

Liturgia vezető

 

 

Hétfő

du.17 óra

 

Református templom

 

Dr. Ternyák Csaba érsek

 

Tóth Imre ref.lelkész

 

Szeretetvendégség. Süteményt elfogadunk.

 

 

 

Kedd

du.17 óra

 

 

Evangélikus templom

 

Zentai László ny. baptista lelkész

 

Aklan Béla Sándor ev.lelkész

 

 

Szerda

du.17 óra

 

 

Bazilika

 

Tóth Imre ref.lelkész

 

Csizmadia István plébános

 

 

Csütörtök

du.17 óra

 

 

Ciszter templom

 

Aklan Béla Sándor ev.lelkész

 

Koós Ede prefektus templomigazgató

 

 

Péntek

du.17 óra

 

 

Baptista imaház

 

Demkó Balázs gk.parókus

 

Zentai László ny. baptista lelkész

 

 

Szombat

du.17 óra

 

Református templom

 

Koós Ede prefektus templomigazgató

 

Tóth Imre ref.lelkész

 

Szeretetvendégség. Süteményt elfogadunk.

 

 

 

 


 

Ünnepi alkalmaink a reformáció hónapjában

Okt. 18.Szerda 17 óra: Kálvin Ház
„ Emlékezés és egységkeresés”
Előadó Dr. Kránitz Mihály (Róm.Kat. teol. professzor (Bp.)                       

Okt.22. Vasárnap 10 óra:
Német férfi kórus szereplése az istentiszteleten

Okt.25.Szerda 17 óra: Kálvin Ház
Nőszövetségi összejövetel: Aktuális feladatok megbeszélése

Okt.29.Vasárnap 10 óra:
Presbiter jelöltek bemutatása és bemutatkozása

Okt.31.Kedd 17 óra:
Reformációi, jubileumi zenés istentisztelet és szeretetvendégség a templomban.
Igét hirdet: Dr. Benke György teol. professzor.
Vendégeink lesznek az evangélikus és baptista testvérek.


 

Kedves hittanos gyerekek, fiatalok!

Kedves szülők!

 

Szeretettel hívjuk és várjuk szeptember 24-én, vasárnap 16,00-kor kezdődő istentiszteletünkre a református templomba (cím: Deák Ferenc u. 56.), hogy közösen adjunk hálát a szünidő után, és Isten áldását kérjük az új tanévre.

Az istentiszteletet követően szeretetvendégségre várunk mindenkit.

 

Tisztelettel,

Tóth Imre lelkipásztor és az egri gyülekezet hitoktatói.


 

 


 

„Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését...
…mi magunk is sóhajtozunk magunkban,várva a fiúságra, testünk megváltására.
(Róm.8:19,23,)

Ünnep előtti és ünnepi alkalmaink rendje, melyekre szeretettel várjuk Önt és kedves szeretteit !

2017 Húsvét

Április 6. (csütörtök)    Kálvin Ház 
17:30  Bűnbánati Istentisztelet.

Április 7. (péntek)    Kálvin Ház   
17:30  Bűnbánati Istentisztelet. 

Április 8. (szombat)    Kálvin Ház
9:30-13:00 Húsvéti Játszóház gyerekeknek. (FÉNYKÉPEK ITT LÁTHATÓAK)
15:00 Templomunk takarítása!

Április 9. (Virágvasárnap)  Református templom
10:00 Ünnepi Istentisztelet.

16:00 Nők konferenciája Mezőkövesden.
/Közös utazás. Várjuk a jelentkezéseket!/

Április 13. (csütörtök) Kálvin Ház
17:30  Nagycsütörtöki  Istentisztelet Úrvacsorával

Április 14. (péntek) Református templom
10:00    Ünnepi Istentisztelet 
                                
Április 16. (vasárnap) Húsvét I. napja : Református templom
5:00 Hajnali könyörgés
10:00 Ünnepi Istentisztelet Úrvacsorával .  
16:00 Ünnepi Istentisztelet Úrvacsorával, Egerszalók .       
17:30  Istentisztelet Úrvacsorával - Kálvin Ház

Április 17. (hétfő) Húsvét II. napja: Református templom   
10:00 óra Ünnepi  Istentisztelet, Úrvacsorával.


 

KONFIRMÁCIÓ 2017

 


Március 17-én 16.00 : konfirmációi előkészítő kezdődik a Kálvin-házban

 

 


 

Jászolod immár fénylik, új világa tündöklik,
Melytől éj elenyészik, hitünk megerősödik”
(303.ének 6.v.)

Ünnepi alkalmaink rendje:
December 24. / szombat / Szenteste /
16:00 Református templom
Istentisztelet:  A gyermekek  és az ifjak műsorával      
Igét hirdet: Tóth Imre lp.

December  25. / vasárnap / Karácsony I. napja /
8:30 Református templom   
Istentisztelet Úrvacsorával   
Igét hirdet: Gavrucza Nagy Emese lp.

10:00 Református templom
Istentisztelet Úrvacsorával     
Igét hirdet: Tóth Imre lp.

16:00 Egerszalók / Demjén-közös istentisztelet Egerszalókon
Igét hirdet: Tóth Imre lp.

17:30 Kálvin Ház
Istentisztelet Úrvacsorával
Igét hirdet: Gavrucza Nagy Emese lp.

December 26. / hétfő / Karácsony II. napja /
10:00 Református templom
Istentisztelet Úrvacsorával
Igét hirdet: Gavrucza Nagy Emese lp.

December 31.  / szombat / Óév napja / Óévi Istentisztelet /
16:00 Református templom
Igét hirdet: Tóth Imre lp.
 
Január 1. / vasárnap / Újév napja /
10:00 Református templom
Újévi Istentisztelet
Igét hirdet: Tóth Imre lp.


 

 

 


 

M E G H Í V Ó

Az Egervölgyi Református Egyházmegye szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 2016. évi egyházmegyei evangélizációs sorozatának alkalmaira.

Igét hirdet: BÓDIS MIKLÓS lelkipásztor (Hátszeg, Erdély)

Az evagélizációs istentiszteletek helye és ideje:

2016 április 19-20., kedd-szerda 18:00

Noszvaj, Deák Ferenc út 4. Református templom

2016. április 21-22. csütörtök-péntek 18:00

Mezőkeresztes, Dózsa György u. 50. Református templom„Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!"

Márk 1, 15


 

„Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését...
…mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására.
(Róm.8:19,23,)

Ünnepi alkalmaink rendje, melyekre szeretettel várjuk Önt és kedves szeretteit!


Március 24 (csütörtök) 17:30 - Kálvin Ház - Nagycsütörtöki Áhítat Úrvacsorával

Március 25 (péntek) 10:00 - Református templom - Ünnepi Istentisztelet

Március 27 (vasárnap) Húsvét I. napja
•    5:30 - Református templom - Hajnali Áhítat zenével, énekekkel, imádságokkal:

Húsvét hajnalban különleges alkalommal várja az érdeklődőket az egri református gyülekezet. A zenés, úrvacsorával egybekötött áhítat 5 óra 30 perckor veszi kezdetét a Deák Ferenc úti református templomban. Éljük át együtt a feltámadás fényének  győzelmét a halál sötétsége felett. Énekeljünk együtt, egy szívvel a Feltámadott Úrnak, a gyülekezet  Egrifiband nevű zenei együttesének segítségével.
 
Március 27 (vasárnap) Húsvét I. napja
•    8:30 óra - Református templom - Istentisztelet, Úrvacsorával
•    10:00 - Református templom - Istentisztelet, Úrvacsorával
•    16:00 - Egerszalók - Istentisztelet, Úrvacsorával.
 
Március 28 (hétfő) Húsvét II. napja
•    10:00 - Református templom - Istentisztelet, Úrvacsorával
•    17:30 - Kálvin Ház - Istentisztelet, Úrvacsorával

 


 


 

Vargáné dr. Balogh Judit egyetemi docens: A reformáció kibontakozása Magyarországon. Youtube

dr. Verók Attila főiskolai docens, tanszékvezető: A XVI. századi bibliafordítások. Youtube


 

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

Kedves Nőtestvérek!

Örömmel adom hírül,hogy hamarosan megalakítjuk gyülekezetünkben az Egri Református Nőszövetséget!

Az alakuló ülést : 2014.november 24-én (hétfőn) 17:30 órakor tartjuk a Kálvin Ház nagytermében!

Abban a reményben indítom útjára ezt a kezdeményezést, hogy így minél többen együtt munkálkodhassunk majd azon, hogy gyülekezetünk élete minél színesebb legyen. Együtt fáradozhatunk azért, hogy közösségünk valóban élő, aktív gyülekezetté formálódhasson. Az így együtt töltött idő alkalmas lesz arra is, hogy minél jobban megismerhessük egymást, s épülhessünk egymás hite és ötlete által. Szeretettel hívogatom minden kedves fiatal és idősebb Nőtestvérünket az alakuló ülésünkre és a Nőszövetségünkbe! 

Bízom abban, hogy így valóban közösen hordozhatjuk egymás terhét és azokat a feladatokat, melyek a gyülekezetünk életével kapcsolatosak. Bíztatom azokat, akik egy kicsit bátortalanul indulnak el az új közösség felé! Erősítő és lelkesítő egy közösségbe tartozni, együtt lenni, az Úrnak szolgálni!  Legyünk minél többen e közösség aktív tagjai!

Testvéri köszöntéssel : 

Tóthné Huszár Katalin /lelkészné/


 

GYÜLEKEZETI PIKNIK

- Felsőtárkány 2014.07.12. -

 

 

 

 

 

 További képek

 


 

H I T T A N     2014-15 

 


KÖNYVELŐT KERES AZ EGRI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET!

RÉSZLETEKÉRT ÉRDEKLŐDNI A 06 36 414-804 TELEFONSZÁMON LEHET.


 

 

 


 

ÖKUMENIKUS HÉT 2014. I. 20-25.

 

 

 

 

 

 


 

LELKÉSZSZENTELÉS, SÁROSPATAK 2013.11.19.

 

Petró József segédlelkész felszentelése.

Áldásokban gazdag közös nap gyülekezetünk "kicsiny" csapatával.

További képek itt találhatóak

 

 


 

 LELKÉSZBEIKTATÁS 2013.10.12.

További képek: facebook

 

 


 

Akit Isten a hegyek közé vezérelt (Ebner Béla riportja)